Política de Privacidade

En cumprimento do disposto na RGPD, informámoslle de que os seus datos serán procesados ​​nos nosos ficheiros, co fin de manter e cumprir a relación coa nosa entidade, incluíndo o envío de comunicacións no marco da relación antes mencionada.

Así mesmo, os seus datos serán transferidos en todos aqueles casos en que sexa necesario para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación coa nosa entidade ou nos casos nos que estea autorizado por unha norma con rango de lei. En cumprimento do RGPD, pode exercitar os seus dereitos ARCO ante Davide, con enderezo en Serantes 36 – Baión, 36614 Vilanova de Arousa (Pontevedra), achegando fotocopia do DNI.

O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación adxunta, está sometido ao deber de segredo e está dirixido só ao seu destinatario. No caso de que vostede non fose o destinatario, solicitamos que nolo indique e non comunique o seu contido a terceiros, procedendo á súa destrución.

O prestador de servizos da sociedade da información debe ter en conta que, ademais da información proporcionada aos destinatarios do servizo a través da súa “Política de privacidade”, deberá dispoñer con textos legais adicionais relativos a outras normativas obrigatorias, tales como, sen carácter limitativo ou excluinte, condicións xerais da contratación, propiedade intelectual e industrial, condicións de uso do sitio web e as responsabilidades ao respecto, ou o que a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico pode establecer en calquera outro precepto aparte do seu artigo 10 ou incluso completar a información, en relación con isto, que fose necesaria.